Przeskocz do treści

Ochrona Danych RODO

Ochrona Danych Osobowych

 Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. z dnia 10.05.2018 poz. 1000; z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz ustawy z dnia 4 maja 2019 Dz.U.2019 poz.730 informujemy, że

Pani/Pana dane osobowe, na podstawie art. 6 ust. 1 RODO, będą przetwarzane w celu realizacji zadań przez Ośrodek Pomocy Osobom Uzależnionym i Ich Rodzinom, w szczególności – wykonywania zadań m.in.  prowadzenia postępowań administracyjnych na podstawie:

 • Ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z pozn. zm.).
 • Ustawy z dnia 12 marca 2004 r., o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z pozn. zm.).
 • Ustawy z dnia 25 lipca 2005 r., o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r., Nr 180, poz. 1493 z pozn. zm.).
 • Ustawy z dnia 26 października 1982 r., o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r., poz. 1356 z pozn. zm.).
 • Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r., o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r., Nr 231, poz. 1375 z pozn. zm.).
 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z pozn. zm.).
 • Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie trybu doprowadzania, przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeźwości oraz organizacji izb wytrzeźwień i placówek utworzonych lub wskazanych przez jednostki § samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2004 r., Nr 20, poz. 192 z pozn. zmian.).
 1. TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA - Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym i Ich Rodzinom, mający siedzibę w Chorzowie pl. Św. Jana 31A.
 2. DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA - Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email: dyrektor@uzaleznieni.org, telefonicznie 32 241 19 73 i pisemnie na adres siedziby administratora.
 3. DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH - Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Inspektorem ochrony danych w Ośrodku Pomocy Osobom Uzależnionym I Ich Rodzinom jest Pan Dariusz Mierzwa, e-mail: iod@uzaleznieni.org 
 4. CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi zgłoszeń dotyczących w administracji publicznej rozwijanych i utrzymywanych przez administratora. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze wynikających z przepisów prawnych regulujących funkcjonowanie i wykonywanie szczególnych zadań publicznych, ważnych dla interesu społecznego i publicznego w administracji publicznej, rozwijanych i utrzymywanych przez administratora, zgodnie z obowiązującym prawem. Przetwarzanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji działań statutowych, informacyjnych i w interesie społecznym Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym i Ich Rodzinom. Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 (pkt c-f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679.
 5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania systemów informatycznych. Okres przetwarzania jest niezbędny dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. 
 6. ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH - Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, a w szczególności Sądom, Prokuraturze, Policji, Służbom Specjalnym oraz podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie.
 7. PRAWA PODMIOTÓW DANYCH - Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do: 
 • dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 • sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

Podczas przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia; sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 • usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 • ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 • wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka.

8. PRAWO DO OGRANICZENIA i ZAPRZESTANIA PRZETWARZANIA - W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane. Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone,
z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.

9. INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH - Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Brak podania danych uniemożliwia udzielenia informacji, realizacji zgłoszenia lub obowiązku informacyjnego.

10.Ośrodek Pomocy Osobom Uzależnionym i Ich Rodzinom jest jednostką administracji samorządowej, dlatego w okolicznościach określonych w prawie, będzie mogła przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu innym niż cel podany w punkcie 3. W przypadku wystąpienia takich okoliczności, Ośrodek Pomocy Osobom Uzależnionym i Ich Rodzinom udzieli Pani/Panu informacji w tym zakresie. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie konieczność ich pozyskania przez Ośrodek Pomocy Osobom Uzależnionym i Ich Rodzinom w inny, zgodny z prawem sposób.

11.Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

12. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO - Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Telefon: 22 860 70 86

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w Instrukcji bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w OPOUiIR w Chorzowie oraz w Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych i Instrukcji postępowania w sytuacji naruszenia systemu ochrony danych osobowych.